Jste lékař, dentista, veterinář, klinika, či domov pro seniory? Využijte náš speciální program pro profesionály v oboru zdravotnictví a získejte přístup ke slevám, speciálním akcím a informacím pro zdravotníky!!! Zaregistrujte se na našem e-shopu ZDE  a následně nám zašlete vaše IČO na email obchod@medicross.cz ( do předmětu emailu uveďte (''Sleva - profi'') a my vám nastavíme vaši trvalou individuální slevu na veškeré nákupy.

Časté dotazy

1. Jaký typ BD testu mohu používat do velkého parního sterilizátoru?

Výběr typu BD testu je limitován schválenými a platnými normami ČSN EN ISO11140-3 a ČSN EN ISO 11140-4. Tyto normy definují tzv. standardní typ BD testu (zkušební balík a testovací arch formátu A4) a alternativní systémy, jako jsou například jednorázové BD balíčky, jiné formáty zkušebního balíku a testovacího archu například známé „karty“, jednorázové minibalíčky a podobně. V poslední době se často setkáváme s otázkou, jak vyhovět ustanovení Vyhlášky č.306/2012 Sb, která vyžaduje, aby v případě sterilizace dutých nástrojů a předmětů odpovídal této praxi i typ BD testu. Vyhláška odkazuje na „určené normy“, které ale prozatím neexistují. Faktem je, že do budoucna se příslušná norma připravuje. Do té doby je jen velmi obtížné stanovit řešení „lege artis“. Můžete například používat dutinové/zátěžové testy sestrojené podle definice dutinových testů pro malé parní sterilizátory nebo systémy sestrojené a otestované přímo výrobcem.

2. Kterou třídu testů pro parní sterilizaci můžeme používat... 4, 5 nebo 6?

Především je třeba uvést, že norma ČSN EN ISO 11140-1, podle které se výběr testů řídí, byla nahrazena novou verzí z května 2015. Nově jsou indikátory sterilizace členěny do typů 1 – 6 a kategorií e1, s2, i3, i4, i5, i6.

Vyhláška 306/2012 Sb. uvádí v kapitole IV.IX o kontrole účinnosti sterilizačních přístrojů v odseku o nebiologických systémech, oddíl 3 – chemické testy – toto: jsou určeny k průkazu splnění všech parametrů sterilizačního cyklu. Testy typu 4 sledují podle normy dva nebo více sterilizačních parametrů. Výrobce tedy sám musí uvést, zda všechny kritické proměnné daný konkrétní test monitoruje. U testů typu 5 a 6 je podle normy ČSN EN ISO 11140-1 sledování všech parametrů sterilizace pro výrobce závazné. Vždy je třeba dbát na to, aby testy a indikátory byly sestrojeny na naše národní specifické podmínky (čas, teplota apod.). Jinou otázkou je, že chemikálie pro testy typu 4 neumožňuje specifické parametry podle naší národní legislativy sledovat. Tuto otázku je však třeba řešit komplexně ze strany dozorových a legislativních orgánů.

3. Rádi bychom si testování bilogickými indikátory prováděli sami. Můžete nám doporučit nějaký jednoduchý způsob?

Testování sterilizátorů pomocí biologických systémů upravuje jednak Vyhláška 306/2012 Sb. a to v kapitole IV.IX a), a dále příloha AHEM č.2/1994 a metodický návod z roku 2014. Je zde popsán přesný postup, jako například současné testování fyzikálních parametrů i chemických parametrů sterilizace.  Při použití tzv „selfcontained“ biologických indikátorů je celý postup značně zjednodušen, protože ampule obsahuje nejen odpovídající druh biologického osídlení, ale zároveň živnou půdu, takže průkaz správné sterilizační účinnosti cyklu je možno provést velmi jednoduše. Podrobnosti jsou k dispozici vždy v návodu výrobce. Nově však Vyhláška také upravuje testování biologickými indikátory v případě, že sterilizujete duté nástroje. V takovém případě i biologické testy musí být umístěny do testovacího tělesa, které ztěžuje přístup sterilizačního média do dutiny. 

4. Je někde napsáno, kolik gramů na metr čtvereční musí mít používaná netkaná textilie?

Používání přířezů netkané textilie upravuje jednak Vyhláška 306/2012 Sb., jednak obecné požadavky popisuje norma ČSN EN 868-2. V této normě najdete požadavky na sterilní bariéry a v oddíle 4.4.2.3 závazné vlastnosti netkaného obalového materiálu, jako jsou pevnost, odolnost, propustnost a podobně. Pokud tedy výrobce doporučí výrobek k použití jako sterilní bariéru, není gramáž výrobku rozhodující. V případě nižší gramáže je naopak dosaženo jiných žádoucích vlastností, jako je například splývavost. 

5. Máme používat dutý BD test nebo klasický BD balíček, pokud v autoklávu sterilizujeme duté nástroje?

Vyhláška 306/2012 Sb. dutinové testování nařizuje. Na druhé straně se ale nejnovějšími výzkumy potvrzuje, že nejúčinnější test penetrace sterilizačního agens představuje klasický typ BD testu. Pro velké parní sterilizátory navíc není přesně definováno, jak má dutinový systém vypadat, viz otázka 1. Doporučujeme tedy střídání systémů, které podá nejlepší obraz o sterilizačních podmínkách ve sterilizační komoře. 

6. Máme na sálech malý parní sterilizátor, ve kterém sterilizujeme nebalené nástroje . Kupujeme testy s expozicí 3,5 min. Je to správně?

Pro nebalené nástroje je cyklus parní sterilizace 4 minutový a to za předpokladu, že je ve fázi odvzdušnění  dosahováno tlaku alespoň 13 kPa a dále jde o přístroj, který je podrobován vakuovému a BD testu. Testy s parametry, které neodpovídají naší legislativě, se na trhu objevují a je to chyba firem, které je distribuují. 

7. Můžeme používat pro kontrolu horkovzdušné sterilizace testy typu 4 (proužky) nebo raději testy typu 6 (trubičky)?

Podle Vyhlášky musíte prokázat sledování všech parametrů sterilizačního cyklu. U horkovzdušné sterilizace se kontrolují 2 parametry, a to teplota a čas. Je potřeba dodržet hodnoty, které jsou dány Vyhláškou, a to 160 °C/60 min, 170 °C/30 min nebo 180 °C/20 min. Používání proužků je z hlediska zákona dostatečné. Nicméně z hlediska bezpečnosti pacientů naše společnost doporučuje občas testy prostřídat a to nejen u horkovzdušné sterilizace. Přesné a sofistikované chemické systémy podávají dostatečný obraz o účinnosti sterilizačního cyklu. 

8. Jak dlouhou expiraci mají vaše obaly? Nikde jsme se to nedočetli. Jak dlouho můžeme materiál po sterilizaci skladovat?

Expiraci zabaleného a vysterilizovaného materiálu nestanovuje výrobce obalů, ale jsou dány Vyhláškou 306, kde se uvádí, že vysterilizovaný materiál v primárním obalu je nutno použít do 6 dnů. K prodloužení exspirace slouží tzv. posterilizační obaly, uzavření materiálu do skříní k tomu určených a podobně. Takto je možno prodloužit dobu exspirace až na 12 týdnů, 6 měsíců nebo na celý 1 rok. 

9. Musíme balit do netkané textilie tak, jako do krepového papíru? Musí být přířezy dva? Nutí nás k tomu obchodní zástupce, že tento způsob je jediný správný.

Naneštěstí jsou často obchodní zástupci jednak nedostatečně edukováni a jednak jsou ovlivněni svým posláním, obchodem. V žádném případě však takovéto nařízení neplatí. V tabulce ve Vyhlášce 306/2012 Sb. je u papírových (krepových) přířezů uvedeno „vždy dvojité balení do přířezů“, zatímco u obalů z netkané textilie se tento odkaz nevyskytuje. Podle vyhlášky tedy balení do dvou archů netkané textilie není nutné. Jinou věcí jsou ovšem zvyklosti vašeho zdravotnického zařízení, kde je často dvojitý obal vyžadován z důvodů organizace práce operačních sálů. Navíc dvojí obal (jen u netkané textilie) prodlužuje dobu exspirace. Pro delší exspiraci by muselo být baleno POSTUPNĚ, nejprve do jednoho a pak teprve do druhého archu a obě vrstvy obálkovou metodou. 

10. Dá se nějak zmenšit vlhkost, která zůstane po sterilizaci v kontejneru?

V praxi se s přebytečnou vlhkostí setkáváme poměrně velmi často. Příčiny jsou různé a jejich odhalení či odstranění není vždy jednoduché. Pokud je však problém například ve vedení páry či v parním vyvíječi, nejedná se o problém krátkodobý a jeho řešení je velmi složité. V takových případech se používá absorpční papír v přířezech na dno kontejneru nebo ve speciálních balíčcích například Inner Pack. Balíčky jsou koncipovány jako sady menších přířezů vysoce savého absorpčního papíru v obálce z kartonu. Ukládají se do kontejneru nebo síta naproti sobě. Přebytečná vlhkost je penetrována uvnitř balíčku a po otevření kontejneru jednoduše obsluha balíček vyhodí. Toto řešení je jednoduché a bezpečné. 

11. Musíme podle zákona schovávat testy, kterými kontrolujeme kvalitu sterilizačního cyklu? Naše Hygiena to po nás vyžaduje. Když se potom ptáme kolegyň z jiných nemocnic, tak říkají, že ony to dělat nemusí.

Dokumentace sterilizace se musí archivovat nově pouze 5 let a její úspěšnost se dokládá  cituji: „písemným vyhodnocením nebiologických systémů“. Pouze BD testy se ukládají po písemném vyhodnocení do dokumentace. 

12. Jsme soukromá ordinace a sterilizační cyklus pouštíme vždycky, když odcházíme. Nevadí, že sterilizovaný materiál zůstává do doby našeho příchodu v komoře?

Dovolte krátce odkaz na Vyhlášku 306:IV.VII. Kontrola sterilizaceIV.VIII.1 Monitorování sterilizačního cyklu:

Fyzická osoba zodpovědná za sterilizaci a) sleduje na zabudovaných měřicích přístrojích, zda sterilizační cyklus probíhá podle zvoleného programu;pro splnění této podmínky nelze provádět sterilizaci po pracovní době, kdy personál není přítomen. 

13. Co znamenají písmena u jednotlivých typů testů v nové normě 11140-1?

e1 – „expoziční“ neboli procesový test

s2 – testy pro zvláštní zkouškyi3-6 – interní indikátory 

14. Musíme v ostatních sterilizátorech (formaldehydových, EO, plazmových, horkovzdušných) používat dutinové testy?

Obecně platí, že pokud sterilizujete dutinové nástroje, předměty s dutinami, Vyhláška ukládá, aby se kontrola vždy prováděla zkušebním tělesem, které ztěžuje přístup sterilizačního média do dutiny. Jak jsme se již dříve zmínili (otázka 1), kromě malých parních sterilizátorů není žádný takový systém normami popsán. Můžete tedy použít dutinová tělíska sestrojená podle této normy nebo testovací systémy vyvinutými a otestovanými výrobci. Norma ČSN EN ISO 15882 k tomuto tématu říká: „Zkušební tělesa byla zkonstruována, aby reprezentovala definovanou výzvu pro sterilizační proces. … Zkušební těleso slouží jako „maketa“….Na provedení zkušebních těles nejsou žádné uznané požadavky, proto se musí u komerčně dostupných  zkušebních těles prokázat, že jsou ekvivalentní vsázce.“ Přitom je naprosto zřejmé, že v praxi něco takového možné není. Problematika je tak širší a složitější a do budoucna se jí budou jistě zabývat týmy specialistů. 

15. Co máme dělat, když nám ve sterilizátoru praskají obaly?

Předpokládáme, že se jedná o parní sterilizaci, protože u jiných metod sterilizace tento problém nenastává.

Jde o velmi široké téma a diagnostika je složitá. Především se prosím ujistěte, že při balení nástrojů a vkládání jednotlivých balíků do sterilizační komory postupujete správně a teprve pokud zjistíte, že všechna pravidla pro sestavování sterilizační vsázky byla dodržena, povolejte na pomoc servisního technika. Kontrolujte přitom tato pravidla:

  • Vybírejte odpovídající typ obalu (příliš těžká síta patří do archů netkané textilie, objemné předměty musí být baleny do velkých sáčků apod.)

  • Při ukládání balíčků do jednotlivých pater dejte pozor, aby obaly zůstaly průchodné pro sterilizační médium (papír/papír, fólie/fólie,…)

  • Těžká síta a kontejnery patří do spodní části sterilizační komory

  • Jednotlivá patra nepřeplňujte, mezi jednotlivými balíky ponechejte dostatek místa. Sterilizační komoru rovněž nepřeplňujte, při jednotlivých fázích cyklu obaly pracují, roztahují se a smršťují a potřebují prostor.

  • Do sít s kombinovanými typy materiálu je lépe vkládat absorpční archy nebo ještě lépe absorpční balíčky, vlhkost penetruje dovnitř a při následném sušení nezůstane na nástrojích.

  • Zkontrolujte sušicí fázi a pokud je třeba, prodlužte ji, dbejte přitom doporučení výrobce.

16. Máme si pořídit kontejnery nebo máme používat jednorázové obaly? Co je výhodnější?

Posouzení výhod jednotlivých typů obalů je složitější a záleží na více faktorech. Posuzujeme například hledisko ekonomické, ergonomické nebo praktické. Podle jednotlivých argumentů a hledisek, která jsou právě pro vaši nemocnici důležitá, můžete rozhodnout. 

17. Musíme testovat účinnost mytí ultrazvukové čističky nebo ruční mechanické očisty?

Testování účinnosti UZV čističek stejně jako testování účinnosti ručního mytí není stanovena přímo, ale kontrola účinnosti mytí by měla být součástí pravidelné kontroly mycích procesů. Jedině správně omytý nástroj, zbavený všech biologických nečistot může být účinně sterilizovatelný. Velmi vhodnými testy jsou testy proteinové, které míru přetrvávajícího znečištění dokáží odhalit v podstatě ihned, jako například Getinge Assured Protein Test nebo Pro-Check a podobně. 

18. Patří dutinové testy k typu 2 nebo mohou být i typu 6?

Typ 2, testy pro zvláštní zkoušky, jsou testy penetrace páry B-D, ale také všechy dutinové testy. Jakmile jsou testy kombinované s tělískem, jsou vždy typu 2. 

19. Potřebujeme otestovat mycí cyklus zvaný tepelná dezinfekce. Jaký typ testu máme použít? Stačí typ 4?

Tady jde o nedorozumění, které se nejprve objevilo v materiálech některých distributorů. Norma 11140 (6 typů indikátorů) je určena výhradně pro sterilizaci prostředků zdravotnické péče – chemické indikátory sterilizace, což tepelná dezinfekce není. Testy tepelné dezinfekce jsou běžně na trhu k dispozici pod názvem například DesControl ve variantách 10 min/93°C a 5 min/90°C, typ u nich stanovit nelze.
Rychlost dodání
Expedujeme do 24h od objednání
Individuální přístup
S každým zákazníkem se domluvíme, každý problém vyřešíme
Zkušenost
Jsme na trhu již od roku 2004
Slevy pro zdravotníky
Lékařům a zdravotnickým zařízením nabízíme speciální ceny
Medicross s.r.o.
Chopinova 523/10
702 00 Ostrava
Česká Republika
IČO: 26845890
DIČ: CZ26845890
Mastercard
Visa
Comgate
ApplePay
Čeština
cz
Slovak
sk
EUR